ISTE NETS Öğrenci Standartları

ISTE-NETS-for-Students-2007Teknoloji günümüzde hızla ilerlemekte ve bu ilerleyiş bir çok alanda, bir çok yeniliği beraberinde getirmektedir. Teknolojinin özellikle iletişim ve eğitim alanına getirdiği yenilikler bu alanları derinden etkilemiş ve büyük bir beklenti ve heyecan uyandırmıştır. Teknolojinin bu alanlarda kullanımıyla geliştirilen ortamların daha etkin kullanılabilmesi ve büyük beklentilerin karşılanması için ise eğitimin ana unsurları olan öğretmenden, öğrenciye, eğitim yöneticisinden teknoloji rehberine kadar uygulayıcıların bir takım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Çünkü okullarımızı ne kadar son teknoloji araçlarıyla donatırsak donatalım, bunlar tek başına öğrencilerin başarıları ve gelişimlerini artırmak için yeterli değildir. Bu ancak tüm bu araçları etkin kullanabilme yeterliğine sahip öğretmen, öğrenci ve yöneticilerle mümkün olabilir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı genel anlamda öğretmenlerle ilgili genel yeterlilik krtiterleri belirlese de spesifik veya alt başlık olarak eğitim teknolojilerini kullanabilme açısından detaylı kriterler/standartlar  ortaya koymamıştır. Amerika’da bulunan ISTE (International Society for Technology in Education / Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) 1993 yılından itibaren eğitim teknolojilerini kullanım yeterlilikleriyle ilgili öğretmen, öğrenci ve yöneticiler bazında çalışmalar yapmakta ve standartlar belirlemektedir (NETS / National Educational Technology Standards). Bu standartlar zaman içerisinde güncellenerek, belirli yeterlilik alanları ve bu alanlara dair performans göstergeleri olarak ifade edilmektedir. Bu standartlar bir çok ülkede rehber olarak kabul edilmektedir.

ISTE’nin öğrenciler için yayımladığı standartlar (NETS-S / National Educational Technology Standards-Students), günümüz dijital eğitim ortamlarında sahip olunması gereken yeterlikler çerçevesinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek için gereken standartlardır.

ISTE Ulusal Eğitim Teknolojisi Öğrenci Standartları

  1. Yaratıcılık ve yenilikçilik
  2. İletişim ve işbirliği
  3. Araştırma ve bilgi akıcılığı
  4. Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme
  5. Dijital vatandaşlık
  6. Teknolojik işlem ve kavramlar

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Parantez içindeki rakamlar hangi alan(lar)la ilgili olduğunu göstermektedir.

Okul Öncesi Sınıfları (4-8 Yaş)
Teknoloji ve dijital kaynaklara ilişkin, öğrencilerin okul öncesi sınıflarında( 4-8 yaş) dahil
olabilecekleri öğrenme etkinliği örnekleri şunlardır:
1. Dijital araçlar ve zengin araç kaynakları kullanarak özgün fikir ve hikayeler oluşturma ve
aktarma (1,2)
2. Dijital kaynaklar kullanarak çevre sorunları hakkında veri bulma, araştırma, veri toplama ve
gelişim seviyesine uygun çözümler üretme(1,3,4)
3. E-posta ve diğer elektronik araçlar kullanarak farklı kültürlerden öğrencilerle öğrenme
etkinliklerine katılma(2,6)
4. Ortak bir çalışma grubunda müfredat alanına ilişkin bir ürün ya da dijital sunum hazırlamak
için farklı teknolojileri kullanma (1,2,6)
5. Dijital kaynaklar kullanarak tarihteki ya da güncel bir kişi veya olay hakkında bilgi edinme
ve değerlendirme(3)
6. Bitki ve hayvanların yaşam döngüleri gibi gelişim modellerini göstermek ve araştırmak için
grafik düzenleyiciler ve simulasyonlar kullanma(1,3,4)
7. Güvenli ve işbirlikçi teknoloji kullanımı sergileme (5)
8. Farklı sorun ve görevlere yönelik dijital araç ve kaynakları birbirinden bağımsız olarak
kullanma (4,6)
9. Gelişim düzeyine uygun ve doğru teknik terimleri kullanarak teknoloji hakkında iletişim
kurma(6)
10. Elektronik kitaplar, simulasyon yazılımları ve websiteleri gibi sanal çevrelerde gezinti yapma
yeteneği sergileme (6)

3-5. Sınıflar (8-11 Yaş)
Teknoloji ve dijital kaynaklara ilişkin, öğrencilerin 3-5.sınıflarda( 8-11 yaş) dahil olabilecekleri
öğrenme etkinliği örnekleri şunlardır:
1. Bireysel görüşmelere dayalı olarak önemli yerel olaylara ilişkin kaynak açısından zengin bir
öykü oluşturma (1.2.3.4)
2. Dijital sunumlarda kullanılmak üzere sanatsal çalışmalar oluşturmak ve değişiklik yapmak
için dijital görüntüleme teknikleri kullanma (1.2.6)
3. Öğretmen rehberliğinde bir çevre sorunu hakkında araştırma yaparken dijital kaynaklara
ilişkin önyargıları tespit etme (3,4)
4. Teorileri değerlendirmek ve hipotezleri test etmek için veri toplama, düzenleme ve analiz
etme amacıyla dijital kaynakları seçme ve kullanma(3.4.6)
5. Dijital kaynaklar kullanarak, küresel bir sorun belirleme, araştırma ve mümkün olabilecek
çözümleri üretme (3,4)
6. Dijital alet ve ölçüm cihazları kullanarak bilimsel deneyler gerçekleştirme(4,6 )
7. Öğretmen desteği eşliğinde dijital planlama araçları kullanarak bireysel ve grup öğrenme
projeleri oluşturma, yönlendirme ve yönetme (4.6)
8. Teknoloji kullanırken çeşitli ergonomik stratejiler kullanarak zararı engelleme (5)
9. Var olan ve yeni çıkan teknolojilerin bireyler, toplum ve küresel çevrelerdeki etkisi
konusunda fikir alışverişi yapma(5,6)
10. Mevcut donanımsal ve yazılımsal sorunları çözmek için dijital teknoloji uygulamalarına
ilişkin önceki bilgilerini kullanma (4,6)
6-8. Sınıflar (11-14 Yaş)
Teknoloji ve dijital kaynaklara ilişkin, öğrencilerin 6-8..sınıflarda( 11-14 yaş) dahil olabilecekleri
öğrenme etkinliği örnekleri şunlardır:
1. Model, simulasyon ya da kavram haritası yazılımı kullanarak içeriğe ilişkin bir kavram
veya süreci tanımlama ve örneklerle açıklama(1,2)
2. Okulla ilgili, toplumsal ya da yerel olayları belgeleyen özgün animasyonlar ya da videolar
üretme (1,2,6)
3. Karar vermek için, dijital araç ve kaynaklar kullanarak veri toplama, örüntüleri
inceleme ve edinilen bilgiyi uygulamaya koyma(1,4)
4. Çevrimiçi bir öğrenme topluluğunda işbirliği gerektiren bir öğrenme projesine katılma(2)
5. Yazarın ve yayınlayanın güvenilirliğini, içeriğin doğruluğunu ve güncelliğini tespit
etmek için dijital kaynakları değerlendirme(3)
6. İçeriğe ilişkin sorunlarda sonuçları toplamak, gözlemek, analiz etmek ve raporlamak için
sondaj, taşınabilir aletler, coğrafi haritalama sistemleri gibi veri toplama teknolojilerini
kullanma (3,4,6)
7. Çeşitli görevleri yerine getirme ve sorunları çözmek için uygun araç ve dijital kaynakları
seçme ve kullanma(3.4.6)
8. Farklı kültür çevrelerinden gelen diğer öğrencilerin bakış açılarından edinilen ortak
müfredat içeriğini araştırmak için yardımcı elektronik yazım araçları kullanma (2,3,4,5)
9. Bir belge ya da sunum oluşturmak ve resimlerle süslemek için çeşitli dosya türlerini bir
araya getirme(1,6)
10. Rutin donanımsal ve yazılımsal sorunları belirlemek ve çözmek için bağımsız stratejileri
geliştirme ve kullanma(1,6)
9-12 Sınıflar (14-18 Yaş)
Teknoloji ve dijital kaynaklara ilişkin, öğrencilerin 9-12. sınıflarda( 14-18 yaş) dahil olabilecekleri
öğrenme etkinliği örnekleri şunlardır:
1. Müfredat içeriğine ilişkin bilgi ve becerileri göstermek için dijital bir öğrenme oyunu
tasarlama, geliştirme ve test etme (1,4)
2. Farklı tarihi dönemler, kültürler ve ülkeleri tanıtan yorumlar ve örnekler içeren çevrimiçi
sanat galerileri oluşturma ve yayınlama(1, 2)
3. Günlük yaşamdaki bir görev için dijital araç ve kaynaklar seçme , bu kaynakların seçiminin
doğruluğunu kaynakların yeterlik ve etkinliğine dayanarak ispatlama (3,6)
4. Eleştirel düşünme süreçlerini uygulamak için müfredata özel simulasyonlar kullanma(1,4)
5. Karmaşık küresel bir sorunu belirleme, sistematik bir araştırma planı geliştirme, yenilikçi ve
kalıcı çözümler sunma (1,2,3,4,)
6. Mevcut ve yeni çıkan teknoloji kaynaklarının yeterlik ve sınırlılıklarını analiz etme ve bu
kaynakların bireysel, sosyal, hayat boyu öğrenme ve kariyer gereksinimlerine karşılık
verebilme potansiyellerini değerlendirme (4,5,6)
7. Erişilebilirlik gereksinimine cevap veren bir websitesi tasarlama(1,5)
8. Kaynakları uygun bir şekilde seçme, edinme ve belirtme yoluyla bilgi ve teknolojiyi
kullanırken yasal ve etik davranışları modelleme (3,5)
9. Dijital araç ve kaynakların uygun ve etik bir şekilde kullanımı konusunda diğer öğrenciler
için kaynak açısından zengin sunumlar oluşturma(1,5)
10. Öğrenme ve verimlilik için kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarma amacıyla donanım,
yazılım ve ağ sistemlerini yapılandırma ve sorun giderme (4,6)

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: